echtscheidings.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
echtscheiding vast tarief - familierecht
Samen scheiden?
 
Ook overige familierechtkwesties

Voor info zie: www.familierechtadvocaat.nl


Moene Vukovic Advocaten - Mediators
(Den Haag-Leidschenveen)
tel: 070-3272222
 
Laatste artikelen
Naam
E-mailadres
Opmerkingen
Dit is een verplicht veld
Alimentatie wordt per 1 januari 2011 op grond van de wet geindexeerd met 0,9 %.
Lees meer...   (1 reactie)
Tijdelijk Huisverbod
 
Sinds 1 januari 2009 kunnen burgemeesters een tijdelijk huisverbod opleggen aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat.

Op 3 januari jl. legde de burgemeester van Helmond een tijdelijk huisverbod op aan een man en verlengde dit op 13 januari met 18 dagen.
De rechter te Den Bosch was het hier niet mee eens: de rechter oordeelde dat de burgemeester de bevoegdheid tot verlenging van het huisverbod heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.
 
Er was namelijk hulpverlening aanvaard. Er mag naar het oordeel van de rechter niet bij voorbaat van worden uitgegaan dat het hulpverleningstraject na het einde van het huisverbod tot mislukken gedoemd is. "Gegeven het feit dat de vrouw hulpverlening heeft geaccepteerd, dat deze hulpverlening inmiddels is opgestart, en dat zij aangeeft verzoeker niet meer te willen verlaten, is de enige grond voor voortduring van het huisverbod nog het opstarten van een spoedonderzoek bij de Raad waaruit moet blijken of een kinderbeschermingsmaatregel voor het kind noodzakelijk is."  
 
"Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet gebleken dat de veiligheid van [A] gevaar loopt door het contact met verzoeker. De voorzieningenrechter ziet er niet aan voorbij dat het getuige zijn van huiselijk geweld zeer schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind. Het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen biedt echter voldoende instrumenten om de veiligheid van het kind hangende het onderzoek naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel te waarborgen."  
 
Het beroep van man tot verlenging van het huisverbod door de burgemeester wordt vervolgens gegrond verklaard.
Lees meer...   (1 reactie)
Alimentie indexering 2008
 
Per 1 januari 2008 is de alimentatie geindexeerd met 2,2 %.
 
Het percentage van 2,2 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. Je moet zelf berekenen wat de alimentatie wordt!
 
Percentages vanaf 2000:
01-01-2000    2,5%
01-01-2001    3,3%
01-01-2002    4,6%
01-01-2003    3,9%
01-01-2004    2,5%
01-01-2005    1,1%
01-01-2006    0,9%
01-01-2007    1,8%
01-01-2008    2,2 %
 
Lees meer...
Verandert je ex de verblijfplaats van je kind zonder jouw toestemming?
 
Heb je met je ex ouderlijk gezag over je kind?
 
Verhuist je ex met je kind zonder jouw toestemming daarvoor gevraagd te hebben of heb je geen toestemming gegeven?
 
Ben je het niet eens met de verhuizing? Waarschijnlijk genoeg reden om een procedure op te starten bij de rechtbank!
 
Meer info: Moene Vukovic Advocaten 070-3272222
Lees meer...
Wijzigen van verblijfplaats van je kind

Heb je met je ex ouderlijk gezag over je kind?
Wil je met je kind verhuizen? Vraag altijd toestemming aan de andere ouder!
Krijg je geen toestemming van de andere ouder, vraag toestemming aan de rechter voor je verhuizing! Zo kan je nare verrassingen voorkomen!
 
 
Lees meer...
Afschaffing van flitsscheiding in zicht ?
 
De Tweede Kamer heeft op op 12 juni 2007 het wetsvoorstel aangenomen tot afschaffing van de flitsscheiding. Nu moet dit wetsvoorstel nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat er bij echtscheiding een verplicht een ouderschapsplan opgesteld moet worden; ouders moeten bij de scheiding aan de rechter afspraken over de opvoeding en verzorging van hun minderjarige kinderen overleggen. De precieze invulling van zo een ouderschapsplan is nog niet duidelijk.
 
De minister zal nog de mogelijkheid gaan geven om via een vereenvoudigde echtscheiding zonder advocaten te scheiden in het geval er geen minderjarige kinderen betrokken zijn en waarbij partners het eens zijn over de voorwaarden.

 

Lees meer...
Aftrekbaarheid van kinderalimentatie: wijziging per 1-1-2007
 
Met ingang van 1 januari 2007 is de aftrekbaarheid van kinderalimentatie gewijzigd!
 
Als je kinderalimentatie betaalt, kwam je tot 1 januari 2007 voor aftrek levensonderhoud kinderen in de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking, mits je tenminste € 386,- per kind per kwartaal betaalde Dit betekende praktisch dat de alimentatie ten minste  € 129,- per maand bedraagt. 
  
Met ingang van 1 januari 2007 is dit bedrag verhoogd tot minimaal € 393,- per kind per kwartaal aan kinderalimentatie.  
 
Je komt vanaf 1 januari 2007 dus in aanmerking voor aftrek levensonderhoud kinderen in de aangifte inkomstenbelasting , wanneer je ten minste € 131,- per maand aan kinderalimentatie betaalt!!
  
Lees meer...
Indexering alimentatie 2007: 1,8 %

Per 1 januari 2007 dient alimentatie met 1,8 % te worden geindexeerd.
Het percentage van 1,8 % geldt automatisch voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken !!
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot mr. drs. Karin Moene: info@familierechtadvocaat.nl
Lees meer...
Ontkenning van vaderschap tijdens huwelijk
 
Een vader, een moeder en eeb kind hebben de mogelijkheid om te ontkennen dat de man waarmee moeder getrouwd is het vader van het kind is. De enige grond voor ontkenning van het vaderswchap is het feit dat de man niet de biologische vader is van het kind.
 
Zowel de man, de moeder als het kind kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen bij de rechter. Dit moet wel binnen stricte termijnen gebeuren:
- moeder: omdat de moeder op de hoogte moet worden geacht van het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is, moet de moeder binnen één jaar na de geboorte van het kind een verzoek tot ontkenning van vaderschap indienen bij de rechtbank.
- man: voor de man geldt niet het moment van geboorte van het kind als aanvang van de termijn, maar het moment waarop hem bekend is geworden dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is. Ook hier geldt een termijn van één jaar.
- kind: door het kind kan het verzoek tot ontkenning van het vaderschap bij de rechtbank worden ingediend binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Indien het kind gedurende zijn minderjarigheid bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend. 
 
Er is nog een aantal mitsen en maren, zo kunnen de ouders het vaderschap niet ontkennen als een ander dan de echtgenoot de verwekker is, maar de man vóór zijn huwelijk met de moeder wist dat zij zwanger was. Ook gelden er wat andere uitzonderingen.
 
Tenslotte het bewijs: Biologisch vaderschap kan door bloedonderzoek of DNA-onderzoek bijna met zekerheid worden bewezen. De rechter kan daarvoor een deskundigenonderzoek eisen. Aan een weigering aan een dergelijk onderzoek mee te werken mag de rechter
conclusies verbinden.
 

Lees meer...   (255 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl